Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid


1.1 Administratiekantoor Steuten is een onderneming ( in de vorm van eenmanszaak) naar Nederlands recht die zich ten doel stelt het beroep van administratie- en belastingadviseur uit te oefenen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Administratiekantoor Steuten worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Administratiekantoor Steuten.

 

2. Opdracht


2.1 Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Administratiekantoor Steuten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2.2 De opdrachtgever vrijwaart Administratiekantoor Steuten tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

 

3. Honorarium en verschotten


3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Administratiekantoor Steuten omvatten het honorarium en de verschotten.

3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende uitvoerders geldende uurtarief.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Administratiekantoor Steuten bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde uurtarief te wijzigen.

3.4 Wordt het uurtarief verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het uurtarief.

3.5 Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Administratiekantoor Steuten ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, reiskosten, kosten van uittreksels) en kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 7% van het honorarium.

 

4. Betaling


4.1 De werkzaamheden en verschotten worden periodiek, achteraf, afgerekend.

4.2 De betalingstermijn bedraagt 15 dagen.

4.3 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is de wettelijke rente verschuldigd.

4.4 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het declaratiebedrag zijn met een minimum van € 50.

4.5 Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Administratiekantoor Steuten haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Administratiekantoor Steuten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

 

5. Voorschot


Administratiekantoor Steuten kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

 

6. Aansprakelijkheid


6.1 Administratiekantoor Steuten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

6.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Administratiekantoor Steuten komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag aan twee maal het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 50.000,00.

6.3 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Administratiekantoor Steuten, een (rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van Administratiekantoor Steuten wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is Administratiekantoor Steuten niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde mochten worden gemaakt.

6.4 (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan Administratiekantoor
Steuten verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6.5 Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor Administratiekantoor Steuten aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Administratiekantoor Steuten komt.

6.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

 

7. Archivering


Het dossier wordt gedurende zeven jaar bewaard, waarna het Administratiekantoor Steuten vrij staat het dossier te vernietigen.

 

8. Toepasselijk recht / bevoegde rechter


8.1 Op de rechtsverhouding tussen Administratiekantoor Steuten en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen Administratiekantoor Steuten en een opdrachtgever kennis te nemen.