Privacybeleid

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst
afneemt van Administratiekantoor Steuten of indien u hier expliciet toestemming voor hebt
gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:          Johan Steuten
Onderneming:        Administratiekantoor Steuten
Bezoekadres:          St Remy 19
                                 6245 RC Eijsden
                                 Nederland
E-mail:                    info@administratiekantoorsteuten.nl
Telefoonnummer:   +31 (0) 6 4029 7898
KvK-nummer:         14111482

Administratiekantoor Steuten is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de
administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Administratiekantoor Steuten is
verantwoordelijke in de zin van de AVG. Administratiekantoor Steuten is verantwoordelijke voor
alle gegevensverwerking namens Administratiekantoor Steuten, waaronder
http://www.administratiekantoorsteuten.nl.
Administratiekantoor Steuten verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie
van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website,
persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De door Administratiekantoor Steuten opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter
uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst
door Administratiekantoor Steuten. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor
Administratiekantoor Steuten om de overeenkomst uit te voeren.
Administratiekantoor Steuten gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw
persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele
datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de
betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek
neemt Administratiekantoor Steuten altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid
van de website te waarborgen.
Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt,
verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk
verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Administratiekantoor Steuten worden de volgende persoonsgegevens van u
opgeslagen:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam,
  geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, bank/creditcard gegevens,
  paspoort/id(nummer), BSN, telefoonnummer en/of e-mailadres; en/of omdat u deze (overige)
  persoonsgegevens zelf heeft verstrekt;
 • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, geslacht, geboortedatum, adres,
  postcode, woonplaats, bank/creditcard gegevens, paspoort/id(nummer), BSN, telefoonnummer
  en/of e-mailadres;
 • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
  telefoonnummer en/of e-mailadres.
  Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te
  allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of
  andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Administratiekantoor
  Steuten altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst.
  Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het
  intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring
  gericht aan info@administratiekantoorsteuten.nl.
  Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:
 • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de
  overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet
  toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens
  langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
 • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de
  betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de
  Belastingdienst;
 • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van
  de klacht.
  Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Administratiekantoor Steuten gebruik
  maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder
  geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun
  werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan
  de werkzaamheden voor Administratiekantoor Steuten, tenzij hiervoor expliciet om toestemming
  is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn
  Verwerkersovereenkomsten van toepassing.
  Voor het hosten van de website/app wordt gebruik gemaakt van een webhosting partij.
  Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het hosten van de website/app worden verstrekt aan de
  webhosting partij.
  Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de
  uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst
  noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming
  aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden
verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@administratiekantoorsteuten.nl.
Het staat Administratiekantoor Steuten vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot
persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Administratiekantoor Steuten ernstig
hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een
zeer beperkte groep werknemers van Administratiekantoor Steuten. De zwarte lijst wordt
bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Administratiekantoor Steuten. In ieder
geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet
voldoen aan enige betaalverplichting van Administratiekantoor Steuten.